Website Asian Art Box

Asian Art Box là website chuyên cho cộng đồng mỹ thuật cho phép thực hiện các giao dịch về mỹ thuật và tác phẩm mỹ thuật. Đồng thời, Asian Art Box cũng  có công cụ quản lý tác phẩm nghệ thuật trực tuyến cho phép các phòng tranh hoặc các nghệ sỹ tự do có thể quản lý tác phẩm của mình. Thông qua công cụ quản lý của Asian Art Box, nghệ sỹ hoặc các phòng tranh có thể kết nối dữ liệu của mình toàn cầu và có nhiều hơn cơ hội để trao đổi tác phẩm nghệ thuật của mình.

asianartbox_website2 asianartbox_website
Click to see demo of Asian Art Box website