Các website đã thiết kế cho thị trường U.S.A

S.A.C đã thực hiện một số thiết kế có các hãng tại Mỹ theo đơn đặt hàng outsource từ những năm 2002 cho đến 2015 như Cool Sat 4000, Synergy Link Corp., FK Anderson, Robinson Pharma, Clips4acure…. (Một số website chỉ thiết kế cố định kích thước để hiển thị tốt trên các màn hình có độ phân giải nhỏ hơn 1024x800pixel)

3pls_website
Website 3PLS (USA) – Thiết kế năm 2016
Design team: TAA Lab & Studio


synergy_website Giao diện website Synergy Link Corp. – Thiết kế năm 20014
Design team: S.A.C + TAA Lab & Studio


skylineseating_website
Website Skylineseating – Thiết kế năm 20014
Design team: S.A.C + TAA Lab & Studio


designs4net_website
Website 4Design.Net – thiết kế năm 2002
Design team: DZVN


 

fkanderson_website
Website FK Anderson – Thiết kế năm 2004
Design team: DZVN

 


clip4acure_website

coolsat400_website

Website Clips4acure – Thiết kế năm 2007 và Website Cool Sat 4000 – Thiết kế năm 2006

robison_pharma_website
Giao diện Website Robinson Pharma – Thiết kế năm 2004

  Website CaliProLand – Thiết kế năm 2006 và Website Globewholesales thiết kế năm 2006

 

autofilmlocation_website
 Website AutoFilmLocation – Thiết kế năm 2004


designer_future_website
Website Designers Furture – Thiết kế năm 2004