THÀNH VIÊN

truong
Nguyễn Tôn Hùng Trường
Founder – Creative Designer
dat
Nguyễn Tấn Đạt
Co-Founder – Art Director
long
Nguyễn Long
Co-Founder / Artist
diem
Nguyễn Thụy Diễm
Co-Founder / Copywriter
manh
Trần Đình Mạnh
Co-Founder / Artist
tung
Nguyễn Thanh Tùng
Graphic Designer
dung
Đỗ Huyền Dung
Designer
dzuy
Nguyễn Tiến Dzuy
Designer
dzuan
Nguyễn Tiến Dzuẫn
Photographer / Designer
hoanganh
Hoàng Anh
Artist / 3D Designer